Junckerova Komisija predstavila treći godišnji program rada: Izgradnja Evrope koja štiti, jača i brani

 

Usredsređeni smo na važna pitanja, konkretne mere koje poboljšavaju život građana. Uoči 60. godišnjice Rimskog ugovora sledećeg marta moramo se ujediniti oko pozitivno formulisanih planova. Upravo to donosi Program rada Komisije. Narednih dana  ću odabrati, u saradnji sa Evropskim parlamentom i Savetom, inicijative od velike političke važnosti koje u sledećim mesecima treba da imaju  prioritet u zakonodavnom postupku. Jer ovo je Evropa rezultata”, izjavio je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker.

U ovom zahtevnom vremenu moramo bolje sarađivati i doprineti zaštiti, osnaživanju i odbrani građana Evrope. Komisija je zbog toga već od prvog dana utvrdila jasne prioritete. Pažlivo slušamo Evropski parlament i Savet kao i građane, zbog kojih ovo radimo. Postigli smo solidan napredak u područjima kao što su podsticanje ulaganja i zapošljavanja, upravljanje migracijama, klimatske promene i borba protiv terorizma. Posla međutim još ima i ove godine moramo se usaglasiti u mnogim ključnim predlozima koji su već predstavljeni. Moramo imati konkretne rezultate”, izjavio je prvi potpredsednik Frans Timmermans.

U ovom programu rada predložena je 21 ključna inicijativa , kao i 18 novih predloga u okviru programa REFIT u cilju poboljšanja kvaliteta postojećeg zakonodavstva EU-a i osiguravanja svrsishodnosti naših propisa. Da bi se postizanje rezultata zadržalo u fokusu, u programu rada utvrđena su 34 prioritetna predloga u postupku, koje je Komisija podnela u poslednje dve godine i čije bi brzo usvajanje u Parlamentu i Savetu znatno doprinelo poboljšanju stanja na terenu.

Komisija je usredsređena na važna pitanja

Od početka našeg mandata Komisija je postavila prioritete fokusirajući se na važna pitanja u kojima jedinstveno delovanje na evropskom nivou može doprineti postizanju konkretnih rezultata. Deleći te prioritete sa Parlamentom i Savetom, u ključnim smo područjima tokom prethodne godine ostvarili solidan napredak. Rezultati su postignuti u svih 10 prioritetnih područja. U ovom programu rada utvrđeni su konkretni predlozi za sledeću godinu, kojima Komisija doprinosi pripremi 60. godišnjici Rimskih ugovora u martu 2017. Blisko ćemo sarađivati sa Evropskim parlamentom i Savetom kako bismo osigurali brzo prihvatanje naših predloga.

Nastavićemo sa radom u 10 prioritetnih područja na temelju 21 nove inicijative: 1. za podsticanje stvaranja novih radnih mesta, rasta i ulaganja predložićemo inicijativu za mlade, akcioni plan za cirkularnu ekonomiju i novi višegodišnji finansijski okvir; 2. preispitaćemo sprovođenje jedinstvenog digitalnog tržišta; 3. implementiraćemo energetsku strategiju Unije u pogledu vozila sa niskom emisijom štetnih gasova i mobilnosti; 4. gradićemo bolje povezano i pravedno unutrašnje tržište  pomoću strategije jedinstvenog tržišta, svemirske strategije i akcioni plan za uniju tržišta kapitala kao i predlaganje pravednijeg oporezivanja privrednih društava; 5. predstavićemo ideje za reformu EU-a na nivou 27 država članica, za jačanje ekonomske i monetarne unije te ćemo predložiti evropski stub socijalnih prava; 6. implementiraćemo strategiju „Trgovina za sve” i voditi trgovinske pregovore sa našim partnerima, jačajući istovremeno instrumente za zaštitu trgovine; 7. nastavićemo rad na sigurnosnoj uniji u cilju borbe protiv terorizma i uskladićemo pravila za zaštitu ličnih podataka i privatnosti; 8. ispunićemo ciljeve u okviru evropskog migracionog programa; 9. da bismo ojačali ulogu Evrope kao globalnog aktera, predstavićemo evropski akcioni plan obrane, uključujući Evropski fond za obranu, a Komisija i Visoka predstavnica doneće strategiju EU-a za Siriju te raditi na implementaciji globalne strategije EU-a i afričko-evropskog partnerstva; 10. prilagodićemo postojeće propise odredbama osnivačkih ugovora u području delegiranih i sprovedenih akata i analizirati demokratski legitimitet postojećih postupaka za donošenje određenih akata sekundarnog zakonodavstva EU-a. Na kraju, povećaćemo napore koje ulažemo u primenu prava EU-a.

Komisija je usredsređena na bolje delovanje

Ove godine predlažemo povlačenje 19 zakonodavnih predloga koji više nisu aktuelni, a van snage stavićemo 16 zastarelih zakonodavnih akata. Povećaćemo napore u pogledu primene propisa u širem rasponu politika, među ostalima i u području jedinstvenog tržišta i životne sredine, jer ni najbolji propis nije koristan ako se na terenu ne postižu vidljivi rezultati.

Mnoge ključne inicijative koje ćemo predstaviti tokom sledeće godine prate program za primenljivost i delotvornost propisa (REFIT) te će doprineti ažuriranju i poboljšanju postojećeg zakonodavstva kako bi i dalje bilo moguće postizati ciljeve delotvorno i bez neprimerenih opterećenja. Pri utvrđivanju prioriteta naročito smo vodili računa o 22 mišljenja dostavljena u okviru platforme REFIT, novoosnovane stručne radne grupe zadužene za reviziju postojećeg zakonodavstva i uzimanje u obzir predloge građana i stejkholdera u cilju smanjivanja administrativnog i finansijskog opterećenja koje proizlazi iz primene prava EU-a. Uz program rada objavljujemo i pregled stanja u kojem su detaljno utvrđene mere koje prate mišljenja platforme REFIT i odgovaraju na 231 inicijative za pojednostavljenje postojećeg zakonodavstva i smanjenje administrativnog opterećenja koje iz njega proizlazi.

Kontekst

Komisija svake godine donosi program rada u kojem iznosi popis mera koje će preduzimati tokom sledećih dvanaest meseci. Programom rada javnost i donosioce zakonskih propisa obaveštavamo o našim političkim obavezama u pogledu predlaganja novih inicijativa, povlačenja predloga u postupku donošenja i preispitivanja postojećeg zakonodavstva EU-a. Programom rada nisu obuhvaćeni tekući poslovi koje Komisija obavlja kako bi ispunila svoju ulogu čuvara Ugovora i osnažila postojeće zakonodavstvo ili pak redovne inicijative koje Komisija donosi svake godine.

U pripremi programa rada za 2017. Komisija se savetovala sa Evropskim parlamentom i Savetom u kontekstu novog međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i na osnovu pisma o namerama predsednika Junckera i prvog potpredsednika Timmermansa od 14. septembra, nakon govora predsednika Komisije o stanju Evropske unije.

Dodatne informacije:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_en.htm