Glavni zaključci Izveštaja o Srbiji za 2016. godinu, poglavlje 27 životna sredina i klimatske promene

Izuzetno mi je drago što mogu da konstatujem trajni napredak zemlje na njenom putu ka Evropskoj uniji. To je dovelo do otvaranja prva četiri pregovaračka poglavlja, među kojima su i ona ključna – vladavina prava i normalizacija odnosa Srbije sa Kosovom. To potvrđuje da strateški cilj Srbije da se pridruži EU predstavlja konkretnu i vrednu perspektivu. Isto tako pokazuje da EU ispunjava obećanja i odaje zaslužena priznanja.

Komesar Johanes Han je izjavio” Pohvaljujem vladu na naporima koje ulaže u modernizaciju javne uprave i podršci koju pruža privredi u vidu ambicioznih reformi. Svedoci smo stope privrednog rasta koja je bolja od očekivane, kao i novih investitora koje privlači sve bolje poslovno okruženje. To sada treba podupreti reformama u oblasti vladavine prava kao i jednako važnim stvaranjem novih radnih mesta sa izgledima za bolje plate.”

Glavni zaključci iz Izveštaja za 2016. godinu za Srbiju za poglavlje 27 Životna sredina i klimatske promene su sledeći:

Srbija je postigla određeni nivo pripreme u ovoj oblasti. Određeni napredak je postignut u daljem  usklađivanju politika i zakonodavstva sa acquis, uključujući  otpad, zaštitu prirode i klimatske promene. Srbija je poboljšala svoje strateško planiranje i okvire za uspostavljanje Zelenog fonda, obe teme  su bile navedene kao ključne preporuke u 2015. godini. U narednom periodu, Srbija treba posebno da:
→ poboljša administrativne i finansijske kapacitete u pogledu jačanja praćenja i izveštavanja Agencije za zaštitu  životne sredine,  da adekvatno alocira potrebna sredstva za novi finansijski  fond za zaštitu životne sredine (Zeleni fond) i poboljša međuinstitucionalnu koordinaciju na centralnom i lokalnom nivou;
→ intenzivira napore u pogledu primene i sprovođenja : zatvaranja divljih deponija, ulaganje u separaciju otpada i reciklažu, jačanje monitoringa kvaliteta vazduha i napredovanju  u upravljanju slivom reke Save;
→ ratifikuje Pariski sporazum i počne da ga sprovodi, uključujući i razvoj sveobuhvatne strategije za klimatske promene koja bi bila konzistentna sa okvirom EU 2030 za klimatske i energetske politike i koja bi bila dobro integrisana u sve relevantne sektore.

Integralni deo izveštaja možete ovde naći :

http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji_novembar_16.pdf

Više informacija:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3635_en.htm

http://europa.rs/2016-enlargement-package-credible-enlargement-process-key-to-driving-transformation-and-anchoring-stability-in-southeast-europe/?lang=en