Diskusija o izveštaju o napretku Srbije za 2016. godinu – politički / ekonomski kriterijumi i druga poglavlja

• Prvi koraci napravljeni za implementaciju akcionih planova u Srbiji za poglavlja o vladavini prava;
• Nastavak angažovanja i posvećenost procesu normalizacije sa Kosovom;
• Konstruktivna i vodeća uloga u regionu.
I da kod sledećih pitanja treba uložiti više napora:
• Dalji napori su potrebni na polju vladavine prava; uključujući slobodu izražavanja; efikasno i nepristrasno procesuiranje za ratne zločine i pune saradnje sa Haškim tribunalom; bolji položaj pripadnika najviše diskriminisanih grupa (Romi, LGBT, osobe sa invaliditetom, osobe sa HIV / AIDS-om, i druge socijalno ugrožene grupe);
• Kosovo i Srbija treba da ostanu posvećeni normalizaciji njihovih odnosa.Jedan od zaključaka je da je primena acquis-a iz poglavlja niska i gosp. Sophie Kekić, predsednica EcoDev-a je tom prilikom pitala: “Kako organizacije civilnog društva (OCD) mogu doprineti povećanju u procesu implementacije?” Gosp. Hayrinen je navela da OCD treba da prate Akcioni plan (AP), pišu svoje komentare u odnosu na sprovođenje i slično kako bi se osigurao sprovođenje AP.

Drugi sastanak se odnosio na ekonomske kriterijume i ostala poglavlja kojom je predsedavala g-đa Radica Nusdorfer, šefica sektora za evropske integracije i ekonomskog sektora Delegacije EU u Srbiji. Gosp. Nusdorfer se osvrnula o napretku u sprovođenju ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije i da još puno treba da se uradi da se podigne slabo poslovno okruženje, da se završi restrukturiranje i privatizacija javnih preduzeća.

Ovde su prikazani sledeći rezultati izveštaja o napretku za Srbiju 2016 za Poglavlje 27 životna sredina i klimatske promene:
Stanje: Izvestan nivo pripremeljenosti
Napredak: ostvaren izvestan napredak
Napredak ostvaren u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa aqcuis EU, uključujući i otpad, zaštitu prirode i klimatske promene.
“Međutim”:
• značajni napori potrebni kako u implementaciji tako i u jačanju administrativnih kapaciteta institucija.
• treba pojačati procenu stanja životne sredine (naročito u okviru projekata u rudarstvu)
• Potrebno je ostvariti napredak u upravljanju rečnim slivovima
Prioriteti za sledeću godinu
1. Povećati administrativne kapacitete Agencije za zaštitu životne sredine za praćenje i izveštavanje, kao i izvršiti adekvatnu alokaciju resursa u okviru Zelenog fonda.
2. Pojačati napore u sprovođenju i izvršavanju, uključujući tu i zatvaranje deponija koje nisu u skladu sa pravnim propisima, ulaganje u razvrstavanje i reciklažu otpada, jačanje u praćenju kvaliteta vazduha …
Ratifikovati Pariski Sporazum o klimi i početi sa primenom – uključujući i razvijanje sveobuhvatne strategije za klimatske promene.
Gosp. Kekić je tom prilikom uputila komentar da je glavni problem u ovom području nedostatak sistemskih ulaganja u infrastrukturu zaštite sredine koji bi trebalo da dovede do stvaranja novih radnih mesta i bolje životne sredine za građane Srbije.