3. Sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Stana Božović, državni sekretar Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, obrazložila je informaciju članovima Odbora. Božović je navela da su u proceduri pribavljanja mišljenja upućena četiri nacrta zakona kojima se potvrđuju međunarodne konvencije u oblasti zaštite životne sredine. Radilo se na šest nacrta zakona, jednoj strategiji i jednom akcionom planu, a pripremljen je i Predlog platforme sa Predlogom zaključka Vlade za učešće delegacije Vlade Republike Srbije na devetom sastanku Konferencije strana Konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa. Popunjen je upitnik o sinergiji Bazelske, Roterdamske i Stokhlomske konvencije. Što se tiče normativnih poslova usvojena je Uredba o dopuni uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim, podzemnim vodama, sedimentima i rokovima za njihovo dostizanje.

Takođe započeti su projekti sa brojnim organizacijama, poput IPA Tvining Projekta, UNDP-a i brojnim drugim nevladinim organizacijama, a od 20 miliona dinara koji su izdvojeni  za projekte nevladinih organizacija, Ministarstvo je zatvorilo konkursnu proceduru i donelo odluku za izbor projekata i dodelu finansijskih sredstava za 50 nevladinih organizacija, a ukupno je isplaćeno 19.909.420 dinara.

Članovi Odbora  razmotrili su i Zahtev za dostavljanje mišljenja o primeni odredbi Zakona o upravljanju otpadom, koji je podnela kompanija FCC Eko d.o.o., na koji će dati autentično tumačenje.