Rezultati anketa o neformalnoj ekonomiji i njenoj implikaciji za procenu zelenih poslova

 

1. Da li kroz bilo kakav vid zaposlenja (uput za anketara: formalno ili neformalno) ostvarujete prihode?

a) Da 1644 84.05%
b) Ne 312 15.95%

 

2. Da li je vaše primarno zaposlenje formalne prirode (uput za anketara: da li je osoba prijavljena, plaća prihode, zdravstevno, penziono…)?

a) Da 878 53.41%
b) Ne 766 46.59%

 

3. Kom od navedenih sektora delatnosti pripada vaše primarno zaposlenje bilo da je formalno ili neformalno (zaokružiti samo jednu mogućnost).
Ukupna formalna zaposlenost u Srbiji u 2015. godini dostigla je 2.558.407 zaposlenih (podaci Republičkog zavoda za statistiku), a gotovo polovina poslova grupisana je u tri sektora: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (19,5%), prerađivačka industrija (16%) i trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila (14%). Od ukupnog broja zaposlenih 43,3% čine žene.
Prema istraživanju sprovedenom za pisanje ove studije u junu i julu 2016. podaci o formalno zaposlenima prema sektorskoj delatnosti prikazani su u tabeli ispod (klasifikacija sektora delatnosti preuzeta je od Republičkog zavoda za statistiku).

  Sektor delatnosti

Procenat zaposlenih

1.  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

19,5%

2. Rudarstvo

<1%

3. Prerađivačka industrija

16%

4. Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

<1%

5. Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

1,5%

6. Građevinarstvo

4,5%

7. Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila

14%

8. Saobraćaj i skladištenje

5%

9. Usluge smeštaja i ishrane

3,5%

10. Informisanje i komunikacije

2,2%

11. Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

2%

12. Poslovanje nekretninama

<1%

13. Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

2,8%

14. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

2,2%

15. Državna uprava, odbrana i obavezno socijalno osiguranje

6%

16. Obrazovanje

6,7%

17. Zdravstena i socijalna zaštita

6%

18. Umetnost, zabava i rekreacija

2%

19. Ostale uslužne delatnosti

2%

20. Delatnost domaćinstva kod poslodavca

2,5%

 

4. Opišite posao kojim se bavite (uput za anketara: poželjan je što detaljniji opis jer će analizom odgovora biti utvrđivano da li ispitanikov posao pripada onome što nazivamo „zelenim poslovima“)
Analizom odgovora na otvorena pitanja ispitanika tražena su tri iskaza koji ispunjavaju uslove definicije „zelenog posla“ datom od strane Međunarodne organizacije rada: održiva ekonomska aktivnost, akcenat na zaštiti životne sredine i radne uslove pristojnog posla.
U tabeli ispod dati su zbirni rezultati ova tri iskaza*.

održiva ekonomska aktivnost

akcenat na zaštiti životne sredine

radni uslovi pristojnog posla

2/3 kriterijuma ispunjena

3/3 kriterijuma ispunjena (može se smatrati „zelenim poslom“)

982

328

1196

656

34

* Rezultati su prikazani prema broju ispitanika jer se iskazi preklapaju pa nije moguće izvesti procentualni rezultat

U cilju procene broja zelenih poslova u Srbiji bilo je neophodno identifikovati ekonomske aktivnosti koje podržavaju zaposlenja koja ispunjavaju minimalne uslove da bi bili klasifikovani kao zeleni poslovi prema metodologiji i definiciji Međunarodne organizacije rada. Ove zelene aktivnosti nisu direktno prepoznate od strane sistema i ne postoje u zvaničnim klasifikacijama ali se tokom analize rezultata ankete i odgovora koji su bili poluotvorenog tipa došlo do rezultata koji pokazuju da takve aktivnosti, koje generišu zelene poslove, u Srbiji postoje. U tabeli ispod prikazani su rezultati sektorske raspoređenosti „zelenih poslova“.

Sektor delatnosti

Zelena aktivnost

Broj zaposlenih na obavljanju „zeleniha poslova“

Ukupni procenat formalno zaposlenih koji obavljaju poslove u okviru navedene zelene aktivnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1) Organska poljoprivreda

7

0,43%

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2) Održivo šumarstvo

10

0,61%

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 3) Obnovljivi izvori energije

2

0,12%

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 4) Održivo upravljanje otpadnim vodama

2

0,12%

Građevinarstvo 5) Održiva gradnja

3

0,18%

Prerađivačka industrija 6) Reciklažna industrija

4

0,24%

Usluge smeštaja i ishrane 7) Ekoturizam

6

0,36%

  UKUPNO

34

2,06%

U situaciji nedostatka podataka, na osnovu dobijenih rezultata možemo pretpostaviti da u Srbiji, na zelenim poslovima, u okviru pomenutih zelenih aktivnosti, radi otprilike 52.700 formalno zaposlenih. Najveći broj zelenih radnih mesta generiše aktivnost održivog šumarstva, praćen organskom poljoprivredom i ekoturizmom. Reciklažna industrija, održiva gradnja, obnovljivi izvori energije i održivo upravljanje otpadnim vodama sve zajedno ne doprinose generisanju zelenih radnih mesta kao najzastupljenija aktivnost.

 

5. Da li, uz vaše primarno zaposlenje, ostvarujete prihode i kroz neku dodatnu delatnost?

a) Da 459 52.28%
b) Ne 419 47.72%

 

PITANJE 5.1 SE POSTAVLJA SAMO AKO JE ODGOVOR NA 5. PITANJE a) Da

5.1. Da li je vaše dodatno zaposlenje formalne prirode (uput za anketara: da li je osoba prijavljena, plaća prihode, zdravstevno, penziono…)?

a) Da 40 8.71%
b) Ne 419 91.29%

 

6. Kom od navedenih sektora delatnosti pripada vaše dodatno zaposlenje bilo da je formalno ili neformalno (zaokružiti samo jednu mogućnost):

  Sektor delatnosti

Broj zaposlenih

Procenat zaposlenih

1.  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

45

9,80%

2. Rudarstvo

0

0,00%

3. Prerađivačka industrija

0

0,00%

4. Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

0

0,00%

5. Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

0

0,00%

6. Građevinarstvo

12

2,61%

7. Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila

66

14,38%

8. Saobraćaj i skladištenje

13

2,83%

9. Usluge smeštaja i ishrane

97

21,13%

10. Informisanje i komunikacije

38

8,28%

11. Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

0

0,00%

12. Poslovanje nekretninama

75

16,34%

13. Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

0

0,00%

14. Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

0

0,00%

15. Državna uprava, odbrana i obavezno socijalno osiguranje

0

0,00%

16. Obrazovanje

60

13,07%

17. Zdravstena i socijalna zaštita

0

0,00%

18. Umetnost, zabava i rekreacija

19

4,14%

19. Ostale uslužne delatnosti

34

7,41%

20. Delatnost domaćinstva kod poslodavca

0

0,00%

 

7.  Opišite dodatni posao kojim se bavite (uput za anketara: poželjan je što detaljniji opis jer će analizom odgovora biti utvrđivano da li ispitanikov posao pripada onome što nazivamo „zelenim poslovima“)
Analizom odgovora na otvorena pitanja ispitanika tražena su tri iskaza koji ispunjavaju uslove definicije „zelenog posla“ datom od strane Međunarodne organizacije rada: održiva ekonomska aktivnost, akcenat na zaštiti životne sredine i radne uslove pristojnog posla identično kao i u pitanju broj 4 samo što je ovaj put analizirano dodatno zaposlenje ispitanika.
U tabeli ispod dati su zbirni rezultati ova tri iskaza*.

održiva ekonomska aktivnost

akcenat na zaštiti životne sredine

radni uslovi pristojnog posla

2/3 kriterijuma ispunjena

3/3 kriterijuma ispunjena (može se smatrati „zelenim poslom“)

313

13

401

187

0

* Rezultati su prikazani prema broju ispitanika jer se iskazi preklapaju pa nije moguće izvesti procentualni rezultat

Analizom odgovora ispitanika o svojim dodatnim zaposlenjima došlo se do rezultata da ni jedan dodatni posao ne ispunjava uslove da se može smatrati „zelenim poslom“ i to najviše zbog činjenice da dodatni poslovi imaju minimalan aspekat stavljanja akcenta na zaštitu i očuvanje životne sredine.

8. Opišite kako vi razumete šta je to „zeleni posao“? (uput za anketara: poželjan je što detaljniji odgovor)
Odogovori na ovo pitanje nisu uspešno analizirani jer su odgovori ispitanika bili toliko široki da nije postojala mogućnost da se pronađu neke grupe opštijih pojmova pomoću kojih bi rezultati bili prikazani.