Честитамо 21. Мај, дан мреже Натура 2000

Мрежа Натура 2000 обухвата подручја важна за очување угрожених биљних и животињских врста и еколошких области . Овај програм чини основу заштите природе у ЕУ и  произилази из Директиве о заштити природних станишта, дивље флоре и фауне и Директиве о птицама. У мрежу је укључено преко 25 000 подручја дуж целе ЕУ, што је чини највећом еколошком мрежом на свету.

Извор:http://www.birdwatchingmn.org/en/news/141-dan-natura2000-21-maj